Den rød-grønne regjeringen leverer!


Klokka 1015 i dag vil Kristin presentere revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2009 i R4 (en regjeringsbygning i Oslo), mens Jens, Magnhild og Liv Signe presenterer kommuneproposisjonen for 2010 på Bingsfoss ungdomsskole på Sørumsand kl. 11.30. Hovedgrepene fra oss rød-grønne nå er å styrke kommuneøkonomien, øke antallet studieplasser og sette inn flere arbeidsmarkedstiltak.

MER PENGER TIL VELFERD, OMSORG OG SKOLE I KOMMUNENE
Senterpartistatsrådene er nok blant de som kan smile mest, med store økninger til kommunene og til veier. Men vi kjenner folk ”ute” for godt til å vite at det nok uansett ikke bare vil komme ros.. Mye vil alltid ha mer.. Kommuneøkonomien for 2010 vil bli styrket, hvor de frie inntektene vil øke med 6,5 milliarder kroner i 2010 i forhold til det opprinnelig vedtatte statsbudsjettet for 2009. Kommunene har brukt pengene godt. Siden den rød-grønne regjeringen tok over, har sysselsettingen i kommunene økt med mellom 30.000 og 35.000 flere årsverk. Under Bondevik II (med Høyre, KrF og Venstre) var veksten i sysselsettingen mellom 5000 og 10000 årsverk. Flere ansatte betyr flere utførte velferdsoppgaver som bedre skole, barnehageplasser til så godt som alle og mye god omsorg for de eldre. For inneværende år (2009) blir det også økninger. Kommunene fikk 1,2 milliarder kroner ekstra i frie inntekter allerede i forbindelse med tiltakspakken i januar i år. Nå får kommunene 1 milliard i revidert nasjonalbudsjett for 2009. I tillegg er skatteanslaget justert opp med 300 millioner kroner. Til sammen blir dette 2,5 milliarder som videreføres neste år.

ENDA MER FOKUS PÅ Å BEKJEMPE DEN ØKTE ARBEIDSLEDIGHETEN
EU-kommisjonens anslag for ledighet innebærer at Norge vil ha den laveste ledigheten i Europa både i 2009 og i 2010. Likevel er vi, sammen med Storbritannia, det landet i Europa som møter den økende ledigheten med mest ekspansiv finanspolitikk. Budsjettet for 2009 er det mest ekspansive på over 30 år. Den rød-grønne regjeringen har handlet raskt og kraftig for å dempe virkningene av finanskrisen og det internasjonale tilbakeslaget på produksjon og sysselsetting. Utfordringen med den økende ledigheten er at det er enkelte områder av økonomien som blir særlig hardt rammet, mens andre sektorer ikke merker like mye til nedgangen. For konkurranseutsatt sektor er det særlig etterspørselssvikt i markedene utenlands som merkes. Det er det vanskelig å påvirke over vårt budsjett. Det vi kan gjøre, er å passe på at ikke denne delen av industrien får ytterligere utfordringer.

Norges Bank anslår at styringsrenten vil reduseres ytterligere, til om lag 1 pst. ved utgangen av inneværende år. Rentereduksjonene gir betydelig vekst i husholdningenes kjøpekraft, og er ventet å bidra til at husholdningenes etterspørsel tar seg klart opp gjennom året. Som et bidrag til å møte den økonomiske nedgangen fortsetter regjeringen satsingen på kunnskap og kompetanse fra tiltakspakka i januar. Budsjettforslaget for høyere utdanning og fagskoleutdanning i Revidert nasjonalbudsjett 2009 innebærer en økning i årets budsjett for sektoren på om lag 259 millioner kroner, noe som vil medføre 3000 nye studieplasser i høyere utdanning! En økning i antall studieplasser er et viktig tiltak for å dekke behovet for, og etterspørselen etter, høyere utdanning. Samfunnet trenger flere arbeidstakere med høy kompetanse, og en høyt utdannet befolkning er med på å skape flere arbeidsplasser. I tillegg vil flere studieplasser være et sentralt tiltak for å motvirke den forventede økningen i arbeidsledigheten.

Arbeidsmarkedstiltak er ett av arbeidsmarkedspolitikkens viktigste virkemidler for å fremme et velfungerende arbeidsmarked. Arbeidsmarkedstiltak skal bidra til økt yrkesdeltakelse, redusert ledighet og til å motvirke utstøting ved å hjelpe personer med problemer i arbeidsmarkedet til arbeid og aktivitet. Ved inngangen til 2009 var det samlede tiltaksnivået på om lag 68 000 plasser. I regjeringens tiltakspakke ble dette tiltaksnivået økt med 6000 plasser. I RNB foreslår vi nå å bevilge 111 millioner kroner til en ytterligere økning på 1000 plasser på årsbasis. Ut fra et anslått nivå på tiltakene nå, gir dette grunnlag for en økning på om lag 5000 tiltaksplasser fram til utgangen av året.

Jeg er veldig fornøyd med at den rød-grønne regjeringen leverer i en tid hvor det er viktig å handle, og å gjøre de riktige grepene. Skryten vi fikk i New York Times i går var en bekreftelse på at vi i Norge har styrt i riktig retning og samtidig klarer å styre skuta godt tross finansstormen.

Vist 419 ganger. Ingen følger denne samtalen.
Annonse

Nye bilder