Viser arkivet for april, 2011

- Flytte Utenriksdepartementet (UD) til Tøyen?

Bakgunn: Regjeringen vedtok i forberedende statsråd torsdag at det nye Nasjonalmuseet skal stå alene på Vestbane-tomten. Utenriksdepartementet vil vurdere to alternativer: Å bygge nytt kontorbygg på nabotomten som ligger på den andre siden av gaten nærmere Aker Brygge, eller rehabilitere de nåværende lokalene i Victoria terrasse.

Margaret Eide Hillestad er Sps bystyrekandidat i Oslo

Oslo Senterparti mener at vi heller bør bygge om Victoria terrasse til leiligheter. Det finnes mange gode eksempler rundt om i landet hvor kommunen samarbeider med boligbyggelag for å bygge rimelige leiligheter for ungdom og single. Vi trenger en mer sosial boligbygging også for å utjevne forskjellene internt i Oslo. Vi trenger derfor flere boliger som folk med lavere inntekt kan kjøpe også i sentrum.

Jeg mener at vi bør vurdere å flytte Utenriksdepartementet (UD) til Tøyen. Som byrådslederen uttaler i dag har vi utfordringer rundt at det blir for mange kontorer i sentrum og at for mange folk må pendle inn til sentrum for å jobbe. Det å bygge det nye UD for eksempel i området rundt Munch-museet vil gi et løft for hele området, samtidig som infrastrukturen i området er godt. Jeg er også åpen for å flytte statsinstitusjoner som ikke får plass i Oslo sentrum til Groruddalen.

På matfeltet må vi styrke forbrukermakten og forbrukervalget

Jeg mener at utvalget er for dårlig og prisene er for høye på enkelte matvarer. Kjedemaktutvalget konkluderer med at forbrukerne ikke får lavere priser på flere varer i butikk som leverandørene har kuttet sine priser på, noe som underbygger at vi er nødt til å få mer åpenhet i prissettingen og å regulere matkonkurransen bedre.

Det bør være forbrukerne som skal få lov til å bestemme hva som står på hyllene i butikkene, ikke kun kjedene basert på hva slags avtaler de forhandler fram med leverandørene. Mange kjeder forfordeler i hyllene også egne varer med større avanse framfor produkter forbrukerne vil ha. Vi trenger derfor å styrke forbrukermakten. Jeg støtter derfor forslaget om matombud og andre tiltak for å øke forbrukernes innflytelse i hva vi kan kjøpe i butikkene.

Matkjedeutvalget vurderer det sånn at utviklingen i favør av handelsleddet i verdikjeden for mat vil gi et ubalansert maktforhold. Dette vil være til skade for sunn konkurranse til beste for forbrukerne.
Den norske matkjeden kjennetegnes av betydelig konsentrasjon både på detaljist-, grossist- og leverandørleddet. Utvalgets kartlegging viser noen klare avvik fra forutsetningene for velfungerende markeder. Utvalget mener at konkurransen mellom uavhengige kjeder er på et kritisk lavt nivå. Flere selvstendige paraplykjeder ville bedret mangfoldet, styrket konkurransen og bidratt til mer rettferdig ressursbruk. Utvalget mener at den norske matvaresektoren, sammenlignet med andre land, er relativt lite sensitiv både for nye forbrukerønsker og behov for et mer variert varetilbud. Utvalget peker på at terskelen for markedsadgang for mindre leverandører med egne merker og småskala produsenter generelt sett synes høy.

På matfeltet må vi styrke forbrukermakten og forbrukervalget. I Norge er utvalget dårligere enn i andre land – og jeg tror at forbrukerne vil ha fler valgmuligheter i hyllene. Det er ikke sånn at alle av oss kun vil spise First Price-produkter og andre produkter som kjedene “produserer selv”.

Hva mener Oslo Ap om postdirektivet?

I dag startet Aps landsmøte. På landsmøtet ligger det an til at det blir avstemming over hva Ap mener i forhold til EUs postdirektiv. Jeg lurer på hva Oslo Ap kommer til å stemme her.

Senterpartiet er opptatt av å sikre likeverdige tilbud til alle innbyggere. Da kan vi ikke ende opp med A- og B-kunder i Posten, slik direktivet får som konsekvens. Postdirektivet truer tre områder; enhetsportoen, postombæring seks dager i uken og svekkelse av kampen mot sosial dumping.

Ikke minst for bedrifter over det ganske land er det viktig at postombæringen opprettholdes og at avisene kommer fram. 12 prosent av avisene her til lands går via Postens distribusjonsnett. Sjøl om det blir færre brev, skal Posten også være et redskap for å holde Norge i gang, enten det er snakk om medisiner som skal ut, varepakker til bedrifter eller aviser som skal ut til leserne. Jeg ønsker ikke et system der en presser ned prisene på tjenestene i form av ringere kår for ansatte. Jeg mener at Posten skal være en grunnleggende samfunnstjeneste – slik strøm og infrastruktur som veier og jernbane også er det for innbyggerne.

I dag er det slik at Posten har enerett til å få brev under 50 gram til alle postkasser i Norge. Denne eneretten har gjort det mulig å opprettholde lik pris for brevposten her til lands. EUs 3. Postdirektiv krever at Posten mister denne eneretten. EØS-avtalen gir oss retten til å reservere oss mot slike direktiv. Samtidig sier Soria Moria-avtalen at «Regjeringen vil innhente kunnskap og utrede konsekvenser av en eventuell implementering av direktivet.»

Vil Oslo Ap risikere mer sosial dumping med å gå inn for postdirektivet?