Viser arkivet for april, 2011

På matfeltet må vi styrke forbrukermakten og forbrukervalget

Jeg mener at utvalget er for dårlig og prisene er for høye på enkelte matvarer. Kjedemaktutvalget konkluderer med at forbrukerne ikke får lavere priser på flere varer i butikk som leverandørene har kuttet sine priser på, noe som underbygger at vi er nødt til å få mer åpenhet i prissettingen og å regulere matkonkurransen bedre.

Det bør være forbrukerne som skal få lov til å bestemme hva som står på hyllene i butikkene, ikke kun kjedene basert på hva slags avtaler de forhandler fram med leverandørene. Mange kjeder forfordeler i hyllene også egne varer med større avanse framfor produkter forbrukerne vil ha. Vi trenger derfor å styrke forbrukermakten. Jeg støtter derfor forslaget om matombud og andre tiltak for å øke forbrukernes innflytelse i hva vi kan kjøpe i butikkene.

Matkjedeutvalget vurderer det sånn at utviklingen i favør av handelsleddet i verdikjeden for mat vil gi et ubalansert maktforhold. Dette vil være til skade for sunn konkurranse til beste for forbrukerne.
Den norske matkjeden kjennetegnes av betydelig konsentrasjon både på detaljist-, grossist- og leverandørleddet. Utvalgets kartlegging viser noen klare avvik fra forutsetningene for velfungerende markeder. Utvalget mener at konkurransen mellom uavhengige kjeder er på et kritisk lavt nivå. Flere selvstendige paraplykjeder ville bedret mangfoldet, styrket konkurransen og bidratt til mer rettferdig ressursbruk. Utvalget mener at den norske matvaresektoren, sammenlignet med andre land, er relativt lite sensitiv både for nye forbrukerønsker og behov for et mer variert varetilbud. Utvalget peker på at terskelen for markedsadgang for mindre leverandører med egne merker og småskala produsenter generelt sett synes høy.

På matfeltet må vi styrke forbrukermakten og forbrukervalget. I Norge er utvalget dårligere enn i andre land – og jeg tror at forbrukerne vil ha fler valgmuligheter i hyllene. Det er ikke sånn at alle av oss kun vil spise First Price-produkter og andre produkter som kjedene “produserer selv”.