Viser arkivet for stikkord brekk

Sps nye stortingsgruppe etter valget 2009!

Denne helga er jeg med å arrangere kandidatsamling for toppkandidatene i Senterpartiet, 99 dager før stortingsvalget. Nå er det ikke lenge til, så retorikken finpusses og taktiske råd gis i forhold til debatter mot blant annet Høyre og FrP.

Jeg tenkte kort å presentere den NYE Stortingsgruppa til Sp..

Framtidsscenario fredag 9. oktober 2009 kl 1300:
Den høytidelige åpning av det 154. storting starter, og regjering og komitefordeling er klar. Senterpartiet stiller med et styrket mannskap etter å ha klart 9,9 prosent og 16 stortingsmandater, mot 11 i forrige stortingsperiode.

Liv Signe Navarsete (Sogn og Fjordane), Lars Peder Brekk (Nord-Trøndelag), Magnhild Kleppa (Rogaland) og Terje Riis-Johansen (Telemark) fortsetter som statsråder, dog med noen endringer i hvilke departementer…

Ny parlamentarisk leder i Senterpartiet blir Trygve Slagsvold Vedum (Hedmark) som også er 2. nestleder i Sp. Trygve er en av partienes prinser og vil sitte i Kommunal- og forvaltningskomiteen sammen med ny stortingsrepresentant Janne S Nordås (Nordland) som i dag er statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet. Irene Lange Nordahl (Troms) er også ny, og får den store oppgaven med å være Sps medlem i den nye Forsvars- og Utenriksomiteen (hun har vært fylkesråd i Troms og har lang fartstid i Sp). Hun får selskap av varaen for Lars Peder Brekk, nemlig leder i Senterungdommen Christina Ramsøy (fra Steinkjer).

Per Olaf Lundteigen (Buskerud) fortsetter i Finanskomiteen, men får i tillegg følge av Geir Pollestad (Rogaland) som er vara for Kleppa. Pollestad er i dag statssekretær i Samferdselsdepartementet. Dagfinn Sundsbø (Akershus) går inn Kontroll- og konstitusjonskomiteen (han er i dag statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet), mens nyinnvalgte Kjersti Toppe (Hordaland) går inn i Kirke- utdannings og forskningskomiteen. Toppe har bygd som opp som en sterk skolepolitiker gjennom godt arbeid i bystyret i Bergen.

Ola Borten Moe (Sør-Trøndelag), en av de andre prinsene i Sp, fortsetter som leder i Næringskomiteen, mens Erling Sande (Sogn og Fjordane) blir ny leder i Energi- og miljøkomiteen. Han sitter i dag i den samme komiteen og er en av Sps fremste innenfor miljøpolitikk og fornybar energi. Jenny Klinge (Møre og Romsdal) går inn i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Anne T. Wøien (Oppland) går inn i Helse- og omsorgskomiteen, mens Anja Hjelseth (Telemark) går inn i Familie- og kulturkomiteen.

Sp vil bli representert i Justiskomiteen av Per Kristian Skulberg (Østfold) mens Knut M. Olsen (Sps andremandat i Sogn og Fjordane) går inn i Arbeids- og sosialkomiteen. Den siste av Sps representanter som kommer inn og da går inn i Kommunal- og forvaltningskomiteen blir Jon Øyvind Odland (2. mandatet fra Nordland).

Jeg gleder meg til å jobbe med den nye stortingsgruppa til Senterpartiet!

Norsk matproduksjon, Clinton, klimaet og Lars Peder Brekk

Hva er sammenhengen mellom norsk matproduksjon, Clinton, klimaet og Lars Peder Brekk? Jo, de som har deltatt på Sps landsmøte kan forklare deg dette. –Landbruket er en viktig del av klimaløsningen, sa Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk under sitt hovedinnlegg i dag på Sps landsmøte i Ålesund.

Sikkerhet for mat og vann er blant våre mest grunnleggende behov. Nok mat er ikke bare nødvendig for å overleve, det er også avgjørende for utvikling. Alle skjønner at underernærte og sultne mennesker har andre og mer akutte gjøremål enn å tenke på verdiskaping, utdanning og klimatiltak. Verden står overfor både en akutt og en vedvarende matkrise. Tross i at verdens ledere, samlet i FN, har satt som mål å halvere andelen underernærte mennesker innen 2015, så har sult og nød økt. Det er nå nesten en milliard sultende i verden. Aldri før har det vært så mange som mangler mat. Samtidig vokser verdens befolkning kraftig. Innen 2050 kan vi være ni milliarder mennesker på jorda. Da må den globale matproduksjonen fordobles!

Behovet for mat fører til økte klimaproblemer. Hvorfor tror du at regnskogen hugges ned? Behovet for jordbruksarealer er hovedårsaken til avskoging globalt. Avskoging står samlet for om lag 20 % av de globale utslippene av CO2. Matkrisen og klimakrisen henger sammen i en ond sirkel. Vi kan ikke løse det ene problemet uten av vi samtidig finner en løsning på det andre. Denne erkjennelsen har dessverre ikke aktørene i klimadebatten tatt innover seg.

Likevel øker anerkjennelsen av matproduksjon som en nøkkel for fremtiden. Bill Clinton sa nylig i FN at han ville innrømme at det var en ting han hadde feilvurdert i sin tid som president; nemlig det å se på matvarer som en ordinær handelsvare. Mat er ikke det samme som spiker. Clinton mener vi må gå tilbake til en politikk basert på et maksimum av selvforsyning, fordi det er fullstendig galt å tro at en kan få utvikling i utviklingsland uten å øke deres evne til å brødfø seg selv. Bill Clinton er altså enig med Senterpartiet. Da kan han kanskje få overbevist Hillary om det også, som igjen kan snakke med en ganske kjent fyr som heter Barack.

Selv om vi er små, er norsk matproduksjon også et bidrag til verdens matproduksjon. Vi kan ikke møte den alvorlige situasjonen som følge av klimaendringer og matvarekriser, med brakklegging av jordbruksarealer og forvitret kunnskap om hvordan jorda skal dyrkes. Alle land har et selvstendig ansvar for å utnytte sine naturgitte ressurser til matproduksjon. Også Norge. Dette er solidaritet i praksis. Norge tipper om et par år over 5 millioner innbyggere. Har vi økt matproduksjonen tilsvarende? Nei. Har ikke vi et moralsk ansvar i forhold til å brødfø oss selv?

Vi må løfte fram betydningen av matproduksjonen nasjonalt og globalt. Klimautfordringen kan ikke løses uten at vi samtidig løser matkrisen. Matsikkerheten kan ikke lenger være det glemte kapittelet i klimapolitikken. Vi må styrke norsk matproduksjon og landbrukets plass i den internasjonale utviklingspolitikken.

Senterpartiet har på laget Bill Clinton i kampen for klimaet og norsk matproduksjon, anført av Lars Peder Brekk.