Viser arkivet for stikkord frp

FrP-representanter uten ryggrad?

VG “avslørte” i helga at Siv Jensens forsvarspolitiske rådgiver Per Christian Krogh kjenner SIG-sjef Torgeir Friksen personlig, og har samarbeidet med kompanjongen hans om å danne et sikkerhetsselskap. Videre at dette ikke har vært kjent hos flere forsvars- og justispolitikere i FrP. Jeg kjenner ikke til saken spesielt og vil ikke ta stilling til realitetene eller gå god for det som VG skriver. Jeg vil heller ikke her kommentere hva jeg synes personlig om private sikkerhetsselskaper.

Det jeg derimot vil kommentere er at jeg er meget overrasket over reaksjonene i FrP. Private sikkerhetsselskaper er jo helt i tråd med FrPs politikk. Jeg siterer fra programmet:

“Det vil derfor være hensiktsmessig å åpne for bruk av private kontraktører for å sikre hjelpearbeidere og andre i forbindelse med operasjoner i utlandet. Danmark, USA, Storbritannia og andre har valgt å benytte seg av sivile sikkerhetsselskaper for å beskytte egne tjenestemenn og annet personell, med stort hell. Norge bør også kunne løse utfordringen på denne måten frem til Forsvaret har tilstrekkelig kapasitet selv til å kunne gjøre denne type sikkerhetsoppdrag.”

Jeg lurer derfor på om FrP atter en gang klarer å være både for og mot noe samtidig – og om de snur kappa etter vinden. Er det dette man kaller å ikke ha ryggrad? Hva står FrP egentlig for i forhold til private sikkerhetsselskaper?

FrPs mageplask

I dag var forventningene skrudd til himmels om at FrP skulle legge fram sin 100-dagers plan for hvilke saker FrP skulle gjennomføre med en gang de kom til makten i regjering. I forkant hadde flere uttalt at FrP jobbet med å se på hva som kunne gjennomføres raskt uten å spørre Stortinget eller sende ting på høring i forkant. Her gikk FrP på et mageplask. De kommer med lite (kanskje ingenting?) nytt – bare gjentakelse av sitt program. Og i stedet for at FrP sier at ting skal gjennomføres med en gang, skjønner de nå at de fleste sakene er avhengige av støtte fra et flertall på Stortinget, samt er av en slik karakter at de må på høring og lengre prosess før de kan gjennomføres. Kan vi kalle dette voksenopplæring?

Det er bra at FrP respekterer demokratiet og forstår at ny politikk må ha flertall på Stortinget og at de som blir rammet av endringer skal få sjansen til å bli hørt før politikk iverksettes. Men det FrP ikke har svart på enda er hvordan de skal klare å finansiere alle løftene – hvor mange av de skal iverksettes fra årsskiftet i følge 100-dagersplanen.

De foreslår massivt utsalg av selskaper som StatoilHydro og Statkraft. FrPs økonomiske politikk er som å kjøpe et hus på papirpenger, og så å selge huset for å få råd til å betale rentene på avdragene. Det de glemmer er at når man selger f.eks. statlige selskaper, så betyr det mindre framtidige inntekter til staten. De vil altså pøse på med penger nå for å f.eks. kjøpe sykehjemsplasser til “alle som vil” i Spania – med andre ord en modell inspirert fra “hollandsk syke”. Full fart fram med FrP…

Jeg håper folk flest forstår at FrPs økonomiske politikk vil bety en økonomisk hverdag for folk flest som blir helt annerledes enn i dag – med økte renter, høyere ledighet og større politikerforakt pga ugjennomførbare løfter. Det å love ting som ikke er gjennomførbart kan bare gjøres av et populistisk parti – med andre ord FrP.

Full fart frem, FrP?

Tar Fremskrittspartiet egentlig trafikksikkerhet på alvor?

FrPs Bård Hoksrud vil fjerne de nye fotoboksene som måler gjennomsnittsfarta. Jeg mener slike kameraer er et meget godt nytt trafikksikkerhetstiltak som kan bidra til å gi færre dødsulykker langs veiene. Statens vegvesen har en viktig rolle i kampen mot trafikkulykker. De har igangsatt flere prosjekter med gjennomsnittsmålinger, siden erfaringene fra fartsboksene vi har i dag viser at enkelte sjåfører bremser kraftig ned foran en boks, for så å gi full gass etter boksen, eller kengurukjøring, som det kalles.

Men dette er FrP i mot. FrP er samtidig ikke avvisende til at døgnåpne bensinstasjoner skal kunne selge alkohol. Hvordan er dette ut i fra et trafikksikkerhetsperspektiv? Frp vil dessuten øke farten på norske veier. FrP vil heller ikke stramme inn på prikkbelastningsordningen. Det samme i forhold til å øke gebyret for å kjøre uten bilbelte. Full fart frem, FrP?

Gir FrP KrF aktiv livshjelp?

Saken etter FrP-landsmøtet som har fått mest omtale er at de går inn for aktiv dødshjelp. Dette har gitt KrF og Dagfinn Høybråten en sak på verdifeltet som skiller de to partiene. Vil dette være saken som gir KrF aktiv livshjelp i kampen med FrP om “verdi-velgerne”?

Noen vedtak fra FrP-landsmøtet:
*Aktiv dødshjelp skal bli tillatt under visse betingelser
*Ulven skal utryddes i Norge
*Sametinget skal nedlegges
*Lovfestet rett til pleie og omsorg for eldre uavhengig av bostedskommune
*Leteboring og utvinning i alle havområder utenfor Nord-Norge
*Samferdselspakke på 100 milliarder til storbyene
*Øke kommunenes inntekter med 7,5 milliarder, tre ganger mer enn regjeringen
*Kraftig reduksjon av overføringene til landbruket
*Sette Mulla Krekar og talibanister i forvaring inntil de kan kastes ut
*Øke bevilgningene til politiet
*Beholde juryordningen, men kreve begrunnede avgjørelser
*En sterk oppbygging av Forsvaret

Fremskrittspartiets regjeringsprogram...

Fremskrittspartiet åpner i dag sitt landsmøte. Selvtilliten er stor, og det ryktes at mange i partiet helst vil ha en ren FrP-regjering til høsten, selv om dette sannsynligvis innebærer en kort levetid.

Hva vil så regjeringsprogrammet til FrP gå ut på? Jeg har tatt meg den frihet å sakse ut en del punkter fra FrPs program som kanskje vil bli hovedsakene på deres politikkområder (mine kommentarer er lagt til i parantes!!):

Fremskrittspartiets regjeringsprogram

DEMOKRATI
Stemmeretten skal være allmenn, og ikke begrenset til bestemte etniske grupper, derfor vil vi i FrP avvikle Sametinget. Vi vil legge ned fylkeskommunene/regionene som selvstendig forvaltningsnivå, og fordele oppgavene mellom kommunene, staten og private. FrP vil gjennomføre en demokratireform basert på frivillig kommunesammenslutninger der det settes en viss minstenorm for kommuner som kan tillegges utvidede oppgaver (med andre ord vil de lage en minstenorm som tvinger kommunene til å slå seg sammen uansett).

LIKESTILLING
FrP vil avvikle diskrimineringsombudet og oppheve loven og fjernekvoteringsregelen (ja, dette vil så klart fremme likestilling…).

MARKEDSØKONOMI
FrP mener det er behov for en ytterligere liberalisering av handelsregler og vi vil arbeide for en friest mulig verdenshandel (dette er jo spesielt nødvendig nå når vi er midt i finanskrisen…). Fremskrittspartiet vil ha effektive tiltak for å sikre mer konkurranse (ja, for det var at det var FOR LITE konkurranse som skapte finanskrisen, eller…?). Fremskrittspartiet er motstander av dagens handlingsregel for bruk av petroleumsinntektene, som er en konstruert og kunstig regel (bruk penga med en gang! Gjør som gulfstatene og gå konk når pengene er oppbrukt!). FrP vil redusere det offentlige eierskapet og redusere subsidier til næringer, bransjer og bedrifter (ja, det er bedre at forbrukerne og kjøperne betaler, slik at de fattige ikke får råd til god og sunn mat).

SKATTER OG AVGIFTER
Fremskrittspartiet vil ha et lavest mulig skatte- og avgiftsnivå (koster ca 50 mrd. kroner?) , redusere progresjonen i personbeskatningen (lavere skatt for de rikeste), arbeide for å fjerne formueskatten (10 mrd kr?) , arbeide for å fjerne arveavgiften (10 mrd kroner?) og redusere bilrelaterte avgifter (20mrd kroner?).

ET (U)ORGANISERT ARBEIDSLIV
Fremskrittspartiet vil myke opp regler for midlertidig ansettelse, likestille uorganiserte med organiserte, ha større lokal forhandlingsrett og ha fleksible arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver (med andre ord, svekke arbeidernes rettigheter og legge til rette for sosial dumping).

ALKOHOL OG TOBAKK
Fremskrittspartiet vil liberalisere alkohollovgivningen slik at skjenkeløyver og salgsbevillinger i større grad tildeles etter objektive kriterier (eksempelvis er promille en objektiv karakter…). FrP vil avvikle vinmonopolet og tillate at alle alkoholholdige drikker skal kunne selges i vanlige forretninger (ja til sprit på samvirkelaget!!). FrP vil sette ned avgiften på alkohol og tobakk slik at den kommer på linje med våre naboland, for å unngå handelslekkasje og smugling (er det ikke FrPere som smugler mest, da..?). FrP vil liberalisere røykeloven (ja til økte helseproblemer).

ENERGI
FrP mener det bør stimuleres til utvikling av nye energiteknologier, men man bør avvente storstilt implementering av slike teknologier til de viser seg å være robuste og lønnsomme (la de andre som har dårligere råd enn oss betale, for vi vil bruke penger på sprit og tobakk!). FrP mener Norge bør se nærmere på det potensialet som ligger i videreutvikling av moderne kjernekraft, deriblant bruk av thorium som energiressurs (atomkraft; det de ikke skriver er at det vil koste 100 mrd kroner å utvikle nødvendig teknologi for å utvikle thorium). Frp vil legge til rette for etablering av lønnsomme kull- og gasskraftverk (ja, for kullkraft fyrer de med i Kina, og de bruker uansett så mye mer kull enn oss at det har ingenting å si om vi forurenser litt mer…).

MILJØ OG KLIMA
Om klimaendringer mener FrP at det er verken tilstrekkelig vitenskaplig grunnlag for, eller positive praktiske konsekvenser av å gjennomføre hastetiltak. Det er fortsatt usikkerhet angående en rekke elementer som påvirker miljøet, for eksempel sol, solflekkene, jordaksens helling, skyer, samt vanndamp som regnes som den viktigste klimagassen. Det er for tidlig å konkludere rundt årsakssammenhenger vedrørende klimaendringer (la oss vente og se, mens vi koser oss med en whiskey, det er uansett barnebarna våre som må ta konsekvensene av dette og ikke oss).

POLITI OG SONING
FrP vil prioritere mer ressurser til politiet generelt, og sørge for at hovedstadspolitiet har nok ressurser til å kunne ivareta sine spesielle, og nasjonalt viktige oppgaver. FrP vil åpne for privat fangetransport for å frigjøre politiressurser (Per Sandberg har snakka med Espen Lie som har lyst å ha litt attåtnæring..). FrP vil åpne for kjøp av soningsplasser i utlandet (Guantanamo er jo ledig nå snart!!!).

FrP og KrF blankpusser sine profiler

KrF har nettopp avsluttet sitt landsmøte og FrP-byrådene i Bergen har gått av. Jeg ser tydelige trekk av at begge disse partiene forbereder seg på valgkamp gjennom å tydeliggjøre og blankpusse noen av sine hovedsaker.

Milliardene rullet på KrFs landsmøte. I følge VG har KrF vedtatt en politikk for de neste fire årene som innebærer merkostnader på 36 milliarder kroner. Landsmøtet vedtok blant å øke bistanden til 1,4 % av BNI (Senterpartiet vil på sikt øke bistanden til 1,5 prosent av BNI..), ha en tannhelsereform for deler av befolkningen som vil koste opptil 7 milliarder kroner, og en betydelig økning i overføringer til forskjellige svake grupper i samfunnet. Blant annet firedobler KrF engangsstønaden ved fødsel og adopsjon, øker kontantstøtten og vil utvide foreldrepermisjonen med 14 uker per barn. Mye bra politikk, selv om vi alle vet at det å sitte i regjering innebærer et ansvar for å prioritere..


Jeg er glad for at mange i KrF drømmer om å samarbeide med oss i Senterpartiet igjen, selv om jeg nok føler Sp er nærmere sentrum i norsk politikk enn KrF er for tiden. Helgens KrF-landsmøte slo fast at de ønsker omkamp på flere verdisaker etter valget, blant annet vil de reversere den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Etter å ha fulgt med via web-tv på KrFs ekteskapsdebatt, skjønner jeg godt at flere i KrF har meldt seg ut av partiet pga måten KrF håndterer ekteskapslovsdebatten på. Heldigvis hadde vi noen få i KrF som advarte mot måten man stemplet homofile og lesbiske på under debatten. Peter Walseth og Knut Arild Hareide er gode eksempler på personer som tør si fra selv om det innebærer kommentarer fra de mest konservative i partiet.

Jeg syns det er ganske spesielt at en av toppkandidatene til KrF i Agder uttaler at hans hovedsak i valgkampen vil være kamp mot at personer som meg selv skal få lov til å gifte oss. Men jeg tror faktisk at mange i KrF gjør dette fordi de vil demme opp mot FrP. Da ofrer man gjerne toleranse og mangfold til fordel for å kunne ta tilbake noen FrP-velgere. Noen kunne vel påstå at KrFs krav om at barn skal ha en mor og en far blir at vi må innføre tvangsekteskap i Norge. De fleste barn i dag har ikke en mor og en far som er gift gjennom hele oppveksten sin. Jeg tør påstå at det fins både fedre og mødre som ikke er kvalifisert til å være gode foreldre (derfor har vi Barnevernet). Skulle man tatt det noen i KrF sier på fullt alvor så er kvalifikasjonen på gode foreldre at de er gifte heterofile. Punktum. Så enkelt er det heldigvis ikke. Og det vet de fleste i KrF. Men det er valgkamp, og da må jo man ha noen fiender..

Fremskrittspartiet gikk ut av byrådet i Bergen siden de vil blankpusse sitt bompenge-nei. FrPs byråder gikk av da de ikke klarte å bli enige om økt bompengeinnkreving for å finansiere det såkalte Bergensprogrammet. Dette programmet omfatter blant annet videre utbygging av bybanen i Bergen og flere nye veiløsninger. Byrådene som trakk seg, Liv Røssland og Øistein Christoffersen, sier at de som sentrale tillitsvalgte lojalt må følge landsmøtevedtaket i Frp fra i fjor om nei til bompenger.


FrP legger altså opp til en linje hvor de utelukker seg selv som et samarbeidsparti med andre partier, fordi de ikke er i stand til å inngå kompromisser med andre partier. Direktivene fra Oslo er er tydelige. Det er klart at dette kan gjøre Siv Jensen sin valgkampretorikk enklere, men det blir i alle fall ikke enklere å se for seg hva slags regjeringsalternativer som finnes på borgerlig side til høsten. Kaoset på borgelig side er større enn noen gang.

FrP har ikke fått med seg at Rambo er ute på dato

Per Sandberg (FrP) gikk ut i Dagbladet i dag og frontet at FrP vil bruke større grad av leiesoldater (vervede) under operasjoner i utlandet. Jeg er skuffet over at FrP er på vei bort fra vernepliktsforsvaret som FrP tidligere også var tilhengere av. Tidligere har Senterpartiet stått sammen m FrP i fokuset på et større volum i Forsvaret med Heimevernet som fundamentet i Forsvaret, framfor et vervet forsvar.

FrP er ikke her oppdatert på utviklingen i forhold til internasjonale operasjoner. Erfaringene fra Irak og Afghanistan er at de såkalte ”proffe leiesoldatene” løser oppdragene dårligere enn f.eks. vernepliktige soldater i internasjonale operasjoner. Selvsagt skal vi også i Norge ha et antall spesialsoldater som er trent for avanserte oppdrag, men det er ikke disse som er best egnet til å sikre stabilitet for å bygge fred og demokrati. I Irak ser vi at de avdelingene som har gjort det best i forhold til å løse sine oppdrag er soldater fra National Guard, altså HV i USA, mens de private kontraktørene har hatt mange utfordringer rundt alle de ”Rambogutta” der som har gått utover sine fullmakter og samtidig skapt juridiske utfordringer både i forhold til landets lover, krigens regler og menneskerettighetene.

I Afghanistan er det heller ingen tilfeldighet at stadig flere av de som tjenestegjør blant våre styrker der er gutter og jenter med vernepliktsbakgrunn og HV-tilknytning. Så FrP er ikke oppdatert på hva som faktisk fungerer i forhold til internasjonale operasjoner og baserer sin politikk i for stor grad på amerikanske actionfilmer.