Viser arkivet for stikkord landsmøte

Er du journalist og skal dekke Sps toppmøte til helga?

Senterpartiet inviterer pressen til Senterungdommens landsmøte og Senterpartiets landsstyremøte i Drammen, First Hotel Ambassadeur fredag 6. til søndag 8. november.

Fredag 6. november

• Kl. 13.30 taler avtroppende leder i Senterungdommen, og ny stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag, Christina Ramsøy til landsmøtet i Senterungdommen
• Kl. 20.00 avholder Senterungdommen et fakkeltog i Drammen, blant annet der motstanden mot datalagringsarkivet vil bli markert.

Lørdag 7. november
• Kl. 11.00 holder Liv Signe Navarsete tale til landsmøtet i Senterungdommen og landsstyret i Senterpartiet. Navarsete vil snakke om Senterpartiets prioriteringer framover etter stortingsvalget.
• Kl. 14.00 kommer tidligere ledere i Senterungdommen til landsmøtet for å være med på jubileet. Blant de som kommer fra de tidligere lederne er John Dale, Steinar Ness, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og Marit Arnstad (som vil være tilstede fra fredag ettermiddag).

• På ettermiddagen lørdag, rundt kl. 14.30, vil det også avholdes valg av nytt styre i Senterungdommen – der Johannes Rindal fra Oppland er innstilt som ny leder av Senterungdommen. Den første lederen i Senterungdommen, Sverre Vaule, kom også fra Oppland.
• Kl. 17.00 lørdag skal Liv Signe Navarsete holde en ny tale til landsmøtet og landsstyret, da med fokus på Senterungdommens 60 års-jubileum. Bondepartiets Ungdomsgrupper, som navnet var i starten, holdt sitt konstituerende møte 14. mars 1949. Dette markeres også med ulike hilsningstaler, blant de som kommer med hilsen er tidligere leder i Senterungdommen, Eivind Reiten (videohilsen) og tidligere leder i Senterpartiet, Anne Enger (videohilsen).

Søndag vil både landsstyret i Sp og landsmøtet i Senterungdommen behandle ulike uttalelser knyttet til den politiske situasjon. Dette vil bli sendt ut umiddelbart etter at de blir vedtatt.

Fremskrittspartiets regjeringsprogram...

Fremskrittspartiet åpner i dag sitt landsmøte. Selvtilliten er stor, og det ryktes at mange i partiet helst vil ha en ren FrP-regjering til høsten, selv om dette sannsynligvis innebærer en kort levetid.

Hva vil så regjeringsprogrammet til FrP gå ut på? Jeg har tatt meg den frihet å sakse ut en del punkter fra FrPs program som kanskje vil bli hovedsakene på deres politikkområder (mine kommentarer er lagt til i parantes!!):

Fremskrittspartiets regjeringsprogram

DEMOKRATI
Stemmeretten skal være allmenn, og ikke begrenset til bestemte etniske grupper, derfor vil vi i FrP avvikle Sametinget. Vi vil legge ned fylkeskommunene/regionene som selvstendig forvaltningsnivå, og fordele oppgavene mellom kommunene, staten og private. FrP vil gjennomføre en demokratireform basert på frivillig kommunesammenslutninger der det settes en viss minstenorm for kommuner som kan tillegges utvidede oppgaver (med andre ord vil de lage en minstenorm som tvinger kommunene til å slå seg sammen uansett).

LIKESTILLING
FrP vil avvikle diskrimineringsombudet og oppheve loven og fjernekvoteringsregelen (ja, dette vil så klart fremme likestilling…).

MARKEDSØKONOMI
FrP mener det er behov for en ytterligere liberalisering av handelsregler og vi vil arbeide for en friest mulig verdenshandel (dette er jo spesielt nødvendig nå når vi er midt i finanskrisen…). Fremskrittspartiet vil ha effektive tiltak for å sikre mer konkurranse (ja, for det var at det var FOR LITE konkurranse som skapte finanskrisen, eller…?). Fremskrittspartiet er motstander av dagens handlingsregel for bruk av petroleumsinntektene, som er en konstruert og kunstig regel (bruk penga med en gang! Gjør som gulfstatene og gå konk når pengene er oppbrukt!). FrP vil redusere det offentlige eierskapet og redusere subsidier til næringer, bransjer og bedrifter (ja, det er bedre at forbrukerne og kjøperne betaler, slik at de fattige ikke får råd til god og sunn mat).

SKATTER OG AVGIFTER
Fremskrittspartiet vil ha et lavest mulig skatte- og avgiftsnivå (koster ca 50 mrd. kroner?) , redusere progresjonen i personbeskatningen (lavere skatt for de rikeste), arbeide for å fjerne formueskatten (10 mrd kr?) , arbeide for å fjerne arveavgiften (10 mrd kroner?) og redusere bilrelaterte avgifter (20mrd kroner?).

ET (U)ORGANISERT ARBEIDSLIV
Fremskrittspartiet vil myke opp regler for midlertidig ansettelse, likestille uorganiserte med organiserte, ha større lokal forhandlingsrett og ha fleksible arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver (med andre ord, svekke arbeidernes rettigheter og legge til rette for sosial dumping).

ALKOHOL OG TOBAKK
Fremskrittspartiet vil liberalisere alkohollovgivningen slik at skjenkeløyver og salgsbevillinger i større grad tildeles etter objektive kriterier (eksempelvis er promille en objektiv karakter…). FrP vil avvikle vinmonopolet og tillate at alle alkoholholdige drikker skal kunne selges i vanlige forretninger (ja til sprit på samvirkelaget!!). FrP vil sette ned avgiften på alkohol og tobakk slik at den kommer på linje med våre naboland, for å unngå handelslekkasje og smugling (er det ikke FrPere som smugler mest, da..?). FrP vil liberalisere røykeloven (ja til økte helseproblemer).

ENERGI
FrP mener det bør stimuleres til utvikling av nye energiteknologier, men man bør avvente storstilt implementering av slike teknologier til de viser seg å være robuste og lønnsomme (la de andre som har dårligere råd enn oss betale, for vi vil bruke penger på sprit og tobakk!). FrP mener Norge bør se nærmere på det potensialet som ligger i videreutvikling av moderne kjernekraft, deriblant bruk av thorium som energiressurs (atomkraft; det de ikke skriver er at det vil koste 100 mrd kroner å utvikle nødvendig teknologi for å utvikle thorium). Frp vil legge til rette for etablering av lønnsomme kull- og gasskraftverk (ja, for kullkraft fyrer de med i Kina, og de bruker uansett så mye mer kull enn oss at det har ingenting å si om vi forurenser litt mer…).

MILJØ OG KLIMA
Om klimaendringer mener FrP at det er verken tilstrekkelig vitenskaplig grunnlag for, eller positive praktiske konsekvenser av å gjennomføre hastetiltak. Det er fortsatt usikkerhet angående en rekke elementer som påvirker miljøet, for eksempel sol, solflekkene, jordaksens helling, skyer, samt vanndamp som regnes som den viktigste klimagassen. Det er for tidlig å konkludere rundt årsakssammenhenger vedrørende klimaendringer (la oss vente og se, mens vi koser oss med en whiskey, det er uansett barnebarna våre som må ta konsekvensene av dette og ikke oss).

POLITI OG SONING
FrP vil prioritere mer ressurser til politiet generelt, og sørge for at hovedstadspolitiet har nok ressurser til å kunne ivareta sine spesielle, og nasjonalt viktige oppgaver. FrP vil åpne for privat fangetransport for å frigjøre politiressurser (Per Sandberg har snakka med Espen Lie som har lyst å ha litt attåtnæring..). FrP vil åpne for kjøp av soningsplasser i utlandet (Guantanamo er jo ledig nå snart!!!).

FrP og KrF blankpusser sine profiler

KrF har nettopp avsluttet sitt landsmøte og FrP-byrådene i Bergen har gått av. Jeg ser tydelige trekk av at begge disse partiene forbereder seg på valgkamp gjennom å tydeliggjøre og blankpusse noen av sine hovedsaker.

Milliardene rullet på KrFs landsmøte. I følge VG har KrF vedtatt en politikk for de neste fire årene som innebærer merkostnader på 36 milliarder kroner. Landsmøtet vedtok blant å øke bistanden til 1,4 % av BNI (Senterpartiet vil på sikt øke bistanden til 1,5 prosent av BNI..), ha en tannhelsereform for deler av befolkningen som vil koste opptil 7 milliarder kroner, og en betydelig økning i overføringer til forskjellige svake grupper i samfunnet. Blant annet firedobler KrF engangsstønaden ved fødsel og adopsjon, øker kontantstøtten og vil utvide foreldrepermisjonen med 14 uker per barn. Mye bra politikk, selv om vi alle vet at det å sitte i regjering innebærer et ansvar for å prioritere..


Jeg er glad for at mange i KrF drømmer om å samarbeide med oss i Senterpartiet igjen, selv om jeg nok føler Sp er nærmere sentrum i norsk politikk enn KrF er for tiden. Helgens KrF-landsmøte slo fast at de ønsker omkamp på flere verdisaker etter valget, blant annet vil de reversere den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Etter å ha fulgt med via web-tv på KrFs ekteskapsdebatt, skjønner jeg godt at flere i KrF har meldt seg ut av partiet pga måten KrF håndterer ekteskapslovsdebatten på. Heldigvis hadde vi noen få i KrF som advarte mot måten man stemplet homofile og lesbiske på under debatten. Peter Walseth og Knut Arild Hareide er gode eksempler på personer som tør si fra selv om det innebærer kommentarer fra de mest konservative i partiet.

Jeg syns det er ganske spesielt at en av toppkandidatene til KrF i Agder uttaler at hans hovedsak i valgkampen vil være kamp mot at personer som meg selv skal få lov til å gifte oss. Men jeg tror faktisk at mange i KrF gjør dette fordi de vil demme opp mot FrP. Da ofrer man gjerne toleranse og mangfold til fordel for å kunne ta tilbake noen FrP-velgere. Noen kunne vel påstå at KrFs krav om at barn skal ha en mor og en far blir at vi må innføre tvangsekteskap i Norge. De fleste barn i dag har ikke en mor og en far som er gift gjennom hele oppveksten sin. Jeg tør påstå at det fins både fedre og mødre som ikke er kvalifisert til å være gode foreldre (derfor har vi Barnevernet). Skulle man tatt det noen i KrF sier på fullt alvor så er kvalifikasjonen på gode foreldre at de er gifte heterofile. Punktum. Så enkelt er det heldigvis ikke. Og det vet de fleste i KrF. Men det er valgkamp, og da må jo man ha noen fiender..

Fremskrittspartiet gikk ut av byrådet i Bergen siden de vil blankpusse sitt bompenge-nei. FrPs byråder gikk av da de ikke klarte å bli enige om økt bompengeinnkreving for å finansiere det såkalte Bergensprogrammet. Dette programmet omfatter blant annet videre utbygging av bybanen i Bergen og flere nye veiløsninger. Byrådene som trakk seg, Liv Røssland og Øistein Christoffersen, sier at de som sentrale tillitsvalgte lojalt må følge landsmøtevedtaket i Frp fra i fjor om nei til bompenger.


FrP legger altså opp til en linje hvor de utelukker seg selv som et samarbeidsparti med andre partier, fordi de ikke er i stand til å inngå kompromisser med andre partier. Direktivene fra Oslo er er tydelige. Det er klart at dette kan gjøre Siv Jensen sin valgkampretorikk enklere, men det blir i alle fall ikke enklere å se for seg hva slags regjeringsalternativer som finnes på borgerlig side til høsten. Kaoset på borgelig side er større enn noen gang.