Viser arkivet for stikkord senterpartiet

Leder av Oslo Senterpartiet, Lars Gjemble. Foto: Silje Vagnild

- Flytte Utenriksdepartementet (UD) til Tøyen?

Bakgunn: Regjeringen vedtok i forberedende statsråd torsdag at det nye Nasjonalmuseet skal stå alene på Vestbane-tomten. Utenriksdepartementet vil vurdere to alternativer: Å bygge nytt kontorbygg på nabotomten som ligger på den andre siden av gaten nærmere Aker Brygge, eller rehabilitere de nåværende lokalene i Victoria terrasse.

Margaret Eide Hillestad er Sps bystyrekandidat i Oslo

Oslo Senterparti mener at vi heller bør bygge om Victoria terrasse til leiligheter. Det finnes mange gode eksempler rundt om i landet hvor kommunen samarbeider med boligbyggelag for å bygge rimelige leiligheter for ungdom og single. Vi trenger en mer sosial boligbygging også for å utjevne forskjellene internt i Oslo. Vi trenger derfor flere boliger som folk med lavere inntekt kan kjøpe også i sentrum.

Jeg mener at vi bør vurdere å flytte Utenriksdepartementet (UD) til Tøyen. Som byrådslederen uttaler i dag har vi utfordringer rundt at det blir for mange kontorer i sentrum og at for mange folk må pendle inn til sentrum for å jobbe. Det å bygge det nye UD for eksempel i området rundt Munch-museet vil gi et løft for hele området, samtidig som infrastrukturen i området er godt. Jeg er også åpen for å flytte statsinstitusjoner som ikke får plass i Oslo sentrum til Groruddalen.

Hva mener Oslo Ap om postdirektivet?

I dag startet Aps landsmøte. På landsmøtet ligger det an til at det blir avstemming over hva Ap mener i forhold til EUs postdirektiv. Jeg lurer på hva Oslo Ap kommer til å stemme her.

Senterpartiet er opptatt av å sikre likeverdige tilbud til alle innbyggere. Da kan vi ikke ende opp med A- og B-kunder i Posten, slik direktivet får som konsekvens. Postdirektivet truer tre områder; enhetsportoen, postombæring seks dager i uken og svekkelse av kampen mot sosial dumping.

Ikke minst for bedrifter over det ganske land er det viktig at postombæringen opprettholdes og at avisene kommer fram. 12 prosent av avisene her til lands går via Postens distribusjonsnett. Sjøl om det blir færre brev, skal Posten også være et redskap for å holde Norge i gang, enten det er snakk om medisiner som skal ut, varepakker til bedrifter eller aviser som skal ut til leserne. Jeg ønsker ikke et system der en presser ned prisene på tjenestene i form av ringere kår for ansatte. Jeg mener at Posten skal være en grunnleggende samfunnstjeneste – slik strøm og infrastruktur som veier og jernbane også er det for innbyggerne.

I dag er det slik at Posten har enerett til å få brev under 50 gram til alle postkasser i Norge. Denne eneretten har gjort det mulig å opprettholde lik pris for brevposten her til lands. EUs 3. Postdirektiv krever at Posten mister denne eneretten. EØS-avtalen gir oss retten til å reservere oss mot slike direktiv. Samtidig sier Soria Moria-avtalen at «Regjeringen vil innhente kunnskap og utrede konsekvenser av en eventuell implementering av direktivet.»

Vil Oslo Ap risikere mer sosial dumping med å gå inn for postdirektivet?

Senterpartiet har gitt mer til Oslo kommune enn noen andre

Jeg merker meg at Byrådslederen i Oslo klager over at Oslo taper penger i forhold til utkantkommuner. Dette er lek med tall. Senterpartiet har styrt Kommunal- og regionaldepartementet i mange år nå, og Oslo er faktisk en av de store vinnerne i kommune-Norge i forhold til hvor mye kommunene får av støtte fra staten.

NRK Dagsrevyen mandag 21. mars med oppslag om Bygdedød og at Oslo kommune taper penger i forhold til fraflyttingskommuner

Vi i Senterpartiet mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de vil – om det er på Grünerløkka, i Groruddalen eller i Grong. Vil ikke Røsland gi folk valgmuligheten til dette? Senterpartiet har sørget for at Oslo får mer penger enn tidligere fra staten. I 2010 foreslo Regjeringa en mer rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunene – dette fikk som konsekvens at både Oslo og mange småkommuner fikk mer penger fra regjeringen. I 2010 ble det innført et nytt storbytilskudd til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som erstattet hovedstadstilskuddet. Oslo fikk 599 millioner kroner mer fra det Senterpartistyrte Kommunaldepartementet i fjor – noe vi i Oslo Sp er glade for, så det er ikke riktig som byrådslederen framstiller det at Oslo er den store taperen.

Senterpartiet har sørget for mer penger til alle kommunene i landet, ikke bare til Oslo. Hadde Høyre sittet med regjeringsmakten, ville skattekutt vært fokus og Oslo kommune ville fått mindre fra staten.
Jeg er bekymret over at kommunen selger mye av arvesølvet i Oslo gjennom eiendommer m.m. som selges til private. Samtidig er det eksempelvis 20 år siden planen for nytt hovedsykkelveinett ble vedtatt – denne er fortsatt ikke bygd ferdig! Her handler det om å ha tydeligere prioriteringer – Oslo kommune har bedre råd enn noen gang, men velger ikke å prioritere det som er viktigst.

Dersom Senterpartiet kommer til makten i Oslo vil vi få en tydeligere prioritering av kollektivtrafikken, sykkelveiene og byens grønne lunger. Vi vil også gi mer makt og midler til bydelene for å bedre nærmiljøene og omsorgen der. Senterpartiet har gitt mer til Oslo kommune enn noen andre – og kommer Høyre igjen inn i Kommunaldepartementet, så må Oslo kommune forberede seg på store kutt.

Ola Borten Moes etterfølger - Heidi Greni!

Heidi Greni tar over stortingsplassen når Ola Borten Moe blir olje- og energiminister. Hun har vært med i Senterpartiet i 30 år og er inne i sin andre periode i kommunestyret i Holtålen kommune, der hun også sitter i formannskapet.

Manglende kontroll med anbudsutsetting i Oslo kommune

Jeg har i flere dager fulgt Adecco-saken om Ammerudlunden sykehjem og andre omsorgstilbud som er satt ut på anbud til profittsøkende private aktører. Jeg er tilhenger av at kommunene selv skal vurdere hvilke tjenester som man selv skal levere og hva man kan sette ut til f.eks. ideelle organisasjoner og andre aktører. Men i Oslo har det vært en storstilt utsetting av offentlige tjenestetilbud til profittaktører, uten at det ser ut som Oslo kommune har kompetanse og kontrollrutiner til å følge opp at anbudsvinnerne følger anbudet og lover og regler på tjenesteområdene. Dette bekreftes av nyheten som kom idag om at Oslo ble varslet om underbemanning allerede for sju år siden.

Jeg mener at dersom Oslo kommune ikke sørger for gode nok kontrollrutiner og et kontrollapparat til å følge opp det som er satt ut på anbud i omsorgssektoren, så bør tjenester tilbakeføres til kommunal forvaltning for å sikre et godt tilbud i tråd med norsk lov. Dette bør gjelde fler områder enn omsorgssektoren.

Videre mener jeg at det bør vurderes å innføre flere års karantene for tilbydere av anbud som klart bryter kontraktene som er inngått med kommunen. Jeg mener likevel at vi skal anerkjenne at flere av de private aktørene har vært flinke til å tenke nytt i forhold til hva slags tilbud f.eks. omsorgsmottakere skal få. Her har de kommunale tilbudene en del og lære fra f.eks. Ammerudlunden sykehjem.

Lars Gjemble, leder av Oslo Senterparti

Halvor Fosli blir politisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe

Senterpartiet har ansatt sosiolog og skribent Halvor Fosli (49) i et engasjement som politisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe. Han vil få ansvar for saker tilhørende kommunal- og forvaltningskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen og vil arbeide tett med Ola Borten Moe som er Senterpartiets representant i disse komiteene. Morten Søberg hadde tidligere ansvar for disse to komiteene på Stortinget. Søberg ble statssekretær for Senterpartiet i Finansdepartementet 17. desember 2010.

Fosli er opprinnelig fra Dalen i Telemark, men er i dag bosatt i Oslo. Av utdanning er han magister i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han er forfatter av en rekke bøker og har arbeidet som tidsskriftredaktør og forlagsredaktør, senest i Aschehoug forlag.

- Stortinget er en spennende arbeidsplass, og Senterpartiet har en viktig rolle i norsk politikk. Jeg ser fram til å arbeide som politisk rådgiver for Ola Borten Moe og Senterpartiets stortingsgruppe, sier Fosli.

- Jeg er glad for at vi nå har tilsatt Halvor Fosli som politisk rådgiver. Han vil bli en viktig ressurs i vårt videre politiske arbeid, sier Ola Borten Moe

Sp vil redde Oslo Hospital

Jeg og Oslo Senterparti jobber for å redde Oslo Hospital, som er truet pga av en anbudskonkurranse hos Helse Sør-Øst.

Sp er kjent for sitt engasjement for lokalsykehus over hele landet. Men ikke bare lokalsykehusene er truet, også Oslo Hospital er truet på grunn av manglende politisk styring og dårlige anbudsprosesser.

Helse Sørøst har besluttet at Oslo Hospital, Norges eldste sykehus, skal nedlegges. Sp er ikke motstander av endringer på sykehusområdet, men vesentlige endringer av helsetilbudet må være bedre politisk forankret.

Mange viser til at det er anbudsreglementet som gjør at vi har kommet i denne situasjonen. Det er alt for enkelt. Jeg mener at ren konkurranseutsetting av helse- og sosialtjenester i noen tilfeller kan gi negative konsekvenser for utvikling av tjenestetilbud over tid. Innenfor de prinsipper som lov om offentlige anskaffelser bygger på, må man ta i bruk også andre virkemidler enn åpen, begrenset anbudskonkurranse. Kjøp ved forhandlinger kan være et slikt alternativ, slik det også framgår av anskaffelsesforskriften, del II. Sp er opptatt av at både virksomheter og ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner må gis stabile og forutsigbare rammevilkår over tid for å utvikle tilbud av høy kvalitet, slik som Oslo Hospital gir.

Sp vil kjempe for et godt helsetilbud der folk bor – både i bygd og by – og Oslo Hospital er en av institusjonene vi jobber for å redde. Jeg forventer at Helse Sør-Øst griper inn umiddelbart slik at Oslo Hospital kan drive behandlingsplasser videre.

Lars Gjemble, leder i Oslo Indre Øst Senterparti

Senterungdommer med ambisjoner

Bilderettigheter: Senterungdommen

Senterungdommen hadde sitt landsmøte denne helga. Her ble Johannes Rindal (i midten) gjenvalgt som leder, Lars Vangen ble valgt som politisk nestleder og Sandra Borch ble valgt som organisatorisk nestleder.

Johannes Rindal er for tiden inne på Stortinget som Anne T. Wøiens vara – og han har markert seg tydelig på områder som ungdomsskolen og jernbane. På landsmøtet løftet han opp en ny sak som blir aktuell i årene som kommer, nemlig statlig overbyråkratisering. Les talen til Johannes her:

Rogalendingen Lars Vangen som nylig flytta til Østfold har vært aktiv i Senterungdommen i flere år – og har bidratt til å få Senterungdommen til å markere seg tydelig på områder som rus og integrering.

Sandra Borch har markert seg tydelig i Senterungdommen fra Troms tidligere og viste hvor uredd hun var med å gå ut med et tydelig utspill om en annerledes politikk i forhold til oljeutvinning i Lofoten-Vesterålen rett før landsmøtet.

Jeg gleder meg til å følge Senterungdommen framover. Det er bare å sitere Johannes Rindal: Hjertet ligger til venstre og blindtarmen til Høyre, men det er i sentrum du finner godsakene…

Landsmøte i Senterungdommen valgte følgende Sentralstyre:
Leder: Johannes Rindal (Oppland)
Politisk nestleder: Lars Vangen (Østfold)
Organisatorisk nestleder: Sandra Borch (Troms)
Internasjonal leder: Signhild Stave Samuelsen(Vest-Agder)
1.styremedlem: Truls Ødegaard ( Buskerud)
2.styremedlem: Nils Ramsøy (Nord-Trøndelag)
3.styremedlem: Ida Lise Letnes (Nord-Trøndelag)
4.styremedlem: Haakon Skramstad ( Møre og Romsdal)
5. styremedlem: Jens Christian Reberg ( Sør-Trøndelag)
1.varamedlem: Hans-Ole Nordahl ( Troms)
2.varamedlem: Henriette Øygaarden ( Vestfold)
3.varamedlem: Fredrik Bakke (Hordaland)
4.varamedlem: Ingvild Auflem Vik ( Møre og Romsdal)
5.varamedlem: Aleksander Øren Heen (Sogn og Fjordane)

Tydelige Sp-fotavtrykk i statsbudsjettet for 2011

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 er et budsjett for å bygge landet, trygge arbeidsplasser og bedre velferdstilbudet til innbyggerne. Vi legger fram et rød-grønt budsjett, med tydelige Sp-fotavtrykk for 2011, et budsjett som legger til rette for bosetting og næringsutvikling i hele landet.

Gjennom en aktiv og offensiv finanspolitikk, har regjeringa leda landet gjennom den verste finansielle krise verden har sett. Vi går ut av finanskrisen med en rekordlav arbeidsledighet, sett i internasjonal sammenheng. Norsk næringsliv og industri har kommet seg gjennom brottsjøene, og vi ser nå at lønnsomheten og ordreinngangen i mange næringer tar seg opp igjen. Dette gir oss gode forutsetninger for videre vekst og nyskaping i Norge. Arbeidet med å bygge landet, gjøre avstandene mindre og bedre livsvilkår for folk i hele lendet holder fram når vi går inn i Senterpartiets 6. år i regjering!

Du vil kunne kjenne lukten av opptil 1000 km med nylagt asfalt i løpet av 2011!
Det bevilges 2,8 milliarder kroner mer til samferdselsformål i 2011. Dette er en vekst på 10,6 prosent. Økte bevilgninger til veg og bane, med størst økning for drift og vedlikehold. Veksten i forfallet av vegkapitalen stanses derfor. Magnhild er budsjettvinner og vår nye Vedlikeholdsminister!

På mange andre områder vil du også kunne se Sp-fotavtrykkene – bare les budsjettet ;-)