Watch out for the Senterparty Crime Preventing Team!

Jeg vil male Oslo grønt!

De neste årene skal mange kilometer med sykkelfelt bygges ut i Norge og i Oslo, men vi har ukultur og usikkerhet både blant syklister, bilister og fotgjengere som vi må gjøre noe med. Vi må derfor tydeliggjøre hva som er sykkelfelt i veibanen for alle trafikanter.

Ved å male sykkelfeltene grønne mener jeg at vi gir et tydelig signal om at vi har tenkt å satse på syklistene. Skal vi løse samferdselsutfordringene i byene er vi nødt til å satse mer på sykkel, som er et godt alternativ både i forhold til miljøet og folkehelsa. I dag går det ofte på helsa løs å sykle pga uklarhet rundt hva som er sykkelfelt, vei og fortau. Det er vanskelig å ta seg fram som syklist spesielt i Oslo sentrum, derfor vil jeg male sykkelfeltene grønne!

Dårlige holdninger blant sjåfører opp mot sykkelfelt?

Lørdag kveld tok jeg bilde av denne politibilen som sto parkert (forlatt) utenfor Politidirektoratet i Oslo sentrum – rett i veien for det nye sykkelfeltet som er utarbeidet av kommunen. 4 meter unna kunne de ha parkert bak en sykkelparkering uten å hindre noen syklister/myke trafikanter.

Skyldes parkeringen i sykkelfelt dårlige holdninger i Politiet? Jeg tror ikke det skyldes manglende kunnskap om trafikkregler. Politibilen sto parkert uten folk i nærheten – rett ved siden av var det mulig å parkere uten å blokkere sykkelfeltet.

I Oslo ser jeg dessverre dårlige holdninger spesielt hos drosjesjåfører og andre som ikke respekterer oppmerkede sykkelfelter. Da jeg gikk hjem fra Oslo sentrum lørdag kveld så jeg en politibil som sto parkert i sykkelfeltet, og senere så jeg en drosje som sto parkert på tvers over et fotgjengerfelt med motoren i gang, mens han snakka med noen kamerater. Jeg mener det må til holdningsendringer spesielt hos drosjesjåførene i Oslo. De må respektere fortau og sykkelfelt.

Jeg vil at Oslo skal bli en by for syklister! Da trenger vi å bygge ut flere sykkelstier – men bilistene må også respektere oppmerkede sykkelfelt!

Leder av Oslo Senterpartiet, Lars Gjemble. Foto: Silje Vagnild

Det var en bra sosial happening på Rockefeller i går! De fleste av de rødgrønne ordførerne i landet var samlet sammen med statsråder, stortingsrepresentanter og det sentrale partiapparatet.

- Flytte Utenriksdepartementet (UD) til Tøyen?

Bakgunn: Regjeringen vedtok i forberedende statsråd torsdag at det nye Nasjonalmuseet skal stå alene på Vestbane-tomten. Utenriksdepartementet vil vurdere to alternativer: Å bygge nytt kontorbygg på nabotomten som ligger på den andre siden av gaten nærmere Aker Brygge, eller rehabilitere de nåværende lokalene i Victoria terrasse.

Margaret Eide Hillestad er Sps bystyrekandidat i Oslo

Oslo Senterparti mener at vi heller bør bygge om Victoria terrasse til leiligheter. Det finnes mange gode eksempler rundt om i landet hvor kommunen samarbeider med boligbyggelag for å bygge rimelige leiligheter for ungdom og single. Vi trenger en mer sosial boligbygging også for å utjevne forskjellene internt i Oslo. Vi trenger derfor flere boliger som folk med lavere inntekt kan kjøpe også i sentrum.

Jeg mener at vi bør vurdere å flytte Utenriksdepartementet (UD) til Tøyen. Som byrådslederen uttaler i dag har vi utfordringer rundt at det blir for mange kontorer i sentrum og at for mange folk må pendle inn til sentrum for å jobbe. Det å bygge det nye UD for eksempel i området rundt Munch-museet vil gi et løft for hele området, samtidig som infrastrukturen i området er godt. Jeg er også åpen for å flytte statsinstitusjoner som ikke får plass i Oslo sentrum til Groruddalen.

På matfeltet må vi styrke forbrukermakten og forbrukervalget

Jeg mener at utvalget er for dårlig og prisene er for høye på enkelte matvarer. Kjedemaktutvalget konkluderer med at forbrukerne ikke får lavere priser på flere varer i butikk som leverandørene har kuttet sine priser på, noe som underbygger at vi er nødt til å få mer åpenhet i prissettingen og å regulere matkonkurransen bedre.

Det bør være forbrukerne som skal få lov til å bestemme hva som står på hyllene i butikkene, ikke kun kjedene basert på hva slags avtaler de forhandler fram med leverandørene. Mange kjeder forfordeler i hyllene også egne varer med større avanse framfor produkter forbrukerne vil ha. Vi trenger derfor å styrke forbrukermakten. Jeg støtter derfor forslaget om matombud og andre tiltak for å øke forbrukernes innflytelse i hva vi kan kjøpe i butikkene.

Matkjedeutvalget vurderer det sånn at utviklingen i favør av handelsleddet i verdikjeden for mat vil gi et ubalansert maktforhold. Dette vil være til skade for sunn konkurranse til beste for forbrukerne.
Den norske matkjeden kjennetegnes av betydelig konsentrasjon både på detaljist-, grossist- og leverandørleddet. Utvalgets kartlegging viser noen klare avvik fra forutsetningene for velfungerende markeder. Utvalget mener at konkurransen mellom uavhengige kjeder er på et kritisk lavt nivå. Flere selvstendige paraplykjeder ville bedret mangfoldet, styrket konkurransen og bidratt til mer rettferdig ressursbruk. Utvalget mener at den norske matvaresektoren, sammenlignet med andre land, er relativt lite sensitiv både for nye forbrukerønsker og behov for et mer variert varetilbud. Utvalget peker på at terskelen for markedsadgang for mindre leverandører med egne merker og småskala produsenter generelt sett synes høy.

På matfeltet må vi styrke forbrukermakten og forbrukervalget. I Norge er utvalget dårligere enn i andre land – og jeg tror at forbrukerne vil ha fler valgmuligheter i hyllene. Det er ikke sånn at alle av oss kun vil spise First Price-produkter og andre produkter som kjedene “produserer selv”.

Hva mener Oslo Ap om postdirektivet?

I dag startet Aps landsmøte. På landsmøtet ligger det an til at det blir avstemming over hva Ap mener i forhold til EUs postdirektiv. Jeg lurer på hva Oslo Ap kommer til å stemme her.

Senterpartiet er opptatt av å sikre likeverdige tilbud til alle innbyggere. Da kan vi ikke ende opp med A- og B-kunder i Posten, slik direktivet får som konsekvens. Postdirektivet truer tre områder; enhetsportoen, postombæring seks dager i uken og svekkelse av kampen mot sosial dumping.

Ikke minst for bedrifter over det ganske land er det viktig at postombæringen opprettholdes og at avisene kommer fram. 12 prosent av avisene her til lands går via Postens distribusjonsnett. Sjøl om det blir færre brev, skal Posten også være et redskap for å holde Norge i gang, enten det er snakk om medisiner som skal ut, varepakker til bedrifter eller aviser som skal ut til leserne. Jeg ønsker ikke et system der en presser ned prisene på tjenestene i form av ringere kår for ansatte. Jeg mener at Posten skal være en grunnleggende samfunnstjeneste – slik strøm og infrastruktur som veier og jernbane også er det for innbyggerne.

I dag er det slik at Posten har enerett til å få brev under 50 gram til alle postkasser i Norge. Denne eneretten har gjort det mulig å opprettholde lik pris for brevposten her til lands. EUs 3. Postdirektiv krever at Posten mister denne eneretten. EØS-avtalen gir oss retten til å reservere oss mot slike direktiv. Samtidig sier Soria Moria-avtalen at «Regjeringen vil innhente kunnskap og utrede konsekvenser av en eventuell implementering av direktivet.»

Vil Oslo Ap risikere mer sosial dumping med å gå inn for postdirektivet?

  • Oslo Sps delegasjon på landsmøtet 2011 på Stjørdal — Fotograf: Ragne Lysaker (Sp)
  • Lars Gjemble på Sps landsmøte 2011 — Fotograf: Ingvar Botnen (Sp)

Senterpartiet har gitt mer til Oslo kommune enn noen andre

Jeg merker meg at Byrådslederen i Oslo klager over at Oslo taper penger i forhold til utkantkommuner. Dette er lek med tall. Senterpartiet har styrt Kommunal- og regionaldepartementet i mange år nå, og Oslo er faktisk en av de store vinnerne i kommune-Norge i forhold til hvor mye kommunene får av støtte fra staten.

NRK Dagsrevyen mandag 21. mars med oppslag om Bygdedød og at Oslo kommune taper penger i forhold til fraflyttingskommuner

Vi i Senterpartiet mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de vil – om det er på Grünerløkka, i Groruddalen eller i Grong. Vil ikke Røsland gi folk valgmuligheten til dette? Senterpartiet har sørget for at Oslo får mer penger enn tidligere fra staten. I 2010 foreslo Regjeringa en mer rettferdig fordeling av inntektene mellom kommunene – dette fikk som konsekvens at både Oslo og mange småkommuner fikk mer penger fra regjeringen. I 2010 ble det innført et nytt storbytilskudd til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som erstattet hovedstadstilskuddet. Oslo fikk 599 millioner kroner mer fra det Senterpartistyrte Kommunaldepartementet i fjor – noe vi i Oslo Sp er glade for, så det er ikke riktig som byrådslederen framstiller det at Oslo er den store taperen.

Senterpartiet har sørget for mer penger til alle kommunene i landet, ikke bare til Oslo. Hadde Høyre sittet med regjeringsmakten, ville skattekutt vært fokus og Oslo kommune ville fått mindre fra staten.
Jeg er bekymret over at kommunen selger mye av arvesølvet i Oslo gjennom eiendommer m.m. som selges til private. Samtidig er det eksempelvis 20 år siden planen for nytt hovedsykkelveinett ble vedtatt – denne er fortsatt ikke bygd ferdig! Her handler det om å ha tydeligere prioriteringer – Oslo kommune har bedre råd enn noen gang, men velger ikke å prioritere det som er viktigst.

Dersom Senterpartiet kommer til makten i Oslo vil vi få en tydeligere prioritering av kollektivtrafikken, sykkelveiene og byens grønne lunger. Vi vil også gi mer makt og midler til bydelene for å bedre nærmiljøene og omsorgen der. Senterpartiet har gitt mer til Oslo kommune enn noen andre – og kommer Høyre igjen inn i Kommunaldepartementet, så må Oslo kommune forberede seg på store kutt.

Leder i Oslo Sp Lars Gjemble blogger her om Oslopolitikk og Senterpartipolitikk

Lars Gjemble har jobbet i Senterpartiet i flere og er nå medierådgiver i Senterpartiets Stortingsgruppe.

Lars er også leder i Oslo Senterparti og er kandidat på bystyrelista for Oslo Sp i 2011.

Lars er fra Skogn i Nord-Trøndelag, men bor nå på Grünerløkka i Oslo. Han har studert ved NTNU og St. Olaf College i Minnesota. Lars har i mange år gitt råd om Senterpartiets forsvarspolitikk og har deltatt på sikkerhetspolitiske reiser til USA, Russland og Afghanistan. Han sitter i tillegg i styret til organisasjonen Folk og Forsvar som arbeider for fred, frihet og demokrati.

Privat er han styreleder i et større borettslag og sameie i Oslo . Hans største fritidsaktivitet er trening.

Twitter: LarsGjemble Mer om sonen

Denne sonen er permanent stengt.

Origo Leder i Oslo Sp Lars Gjemble blogger her om Oslopolitikk og Senterpartipolitikk er en sone på Origo. Les mer
Annonse

Nye bilder